Privacy verklaring

Privacy verklaring

Kroes Nijeveen respecteert in haar activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Kroes Nijeveen zelf. Kroes Nijeveen volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

 

Persoonlijke informatie bezoek website

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een "cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen

 

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Kroes Nijeveen draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Kroes Nijeveen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of doordat wij gebruik maken van uw diensten als leverancier en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen of afhankelijk van de diensten die wij bij u afnemen:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens
  • Geslacht 
  • Betaalgegevens
  • KvK inschrijfnummer
  • BTW nummer
     

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kroes Nijeveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen of de diensten die wij bij u afnemen:
- Het kunnen uitvoeren van onze diensten in de breedste zin des woords (zowel online als offline)
- Telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen
- U kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
 

Kroes Nijeveen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen of de diensten die wij bij u afnemen:
- Op basis van uw toestemming
- Ter uitvoering van een overeenkomst
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
- Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang. De   verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten, te weten het realiseren van vastgoedprojecten zoals (ver)bouw-, renovatie- en vastgoed ontwikkelprojecten. Wij wegen telkens ons belang af tegen uw privacybelang. Zodra uw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken.
 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben, volgens de bovengenoemde wettelijke grondslagen of zolang verplicht is voor de wet, daarna worden uw gegevens verwijderd. Of indien er geen realisering plaatsvindt van de besproken werkzaamheden, dan worden uw gegevens gelijk verwijderd.

 
Delen van persoonsgegevens met derden
Kroes Nijeveen verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kan gedacht worden aan:
- Onderaannemers en overige leveranciers;
- Gemeenten en andere overheidsinstanties;
- Notarissen en andere juridische dienstverleners;
- Andere organisaties betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw rechten op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens zijn in de wet geregeld. Op verzoek kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens. U kunt uw gegevens bij ons opvragen, laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw verzoek hiertoe mondeling of schriftelijk indienen.

U heeft de volgende rechten:             

- Recht op dataportabiliteit (persoonsgegevens over te dragen)
- Recht op vergetelheid (het wissen van gegevens)
- Recht op inzage
- Recht op rectificatie en aanvulling (wijzigen van de persoonsgegevens)
- Recht op Verwerkingsbeperking (minder gegevens laten verwerken)
- Recht van Bezwaar

Wanneer uw gegevens niet juist zijn of naar uw mening door ons onjuist worden gebruikt, kunt u uw gegevens laten wijzigen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@kroesnijeveen.nl. Wij zullen binnen 10 werkbare dagen reageren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kroes Nijeveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast maken wij duidelijke afspraken met bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzing gegevens verwerken en gebruiken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon (0522-492680) of mail (info@kroesnijeveen.nl).

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Kroes Nijeveen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.